Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=115567
MOB:2015/1-2
Szerzők:Rideg Orsolya; Fekete Csaba; Tóth Zsuzsanna; Bihari Zoltán; Nagy Gergely; Várnagy Ákos; Bódis József; Kovács L. Gábor
Tárgyszavak:DNS; EMBRYO; MEGTERMÉKENYÍTÉS, IN VITRO; ETIKA, ORVOSI
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2014. 5. évf. 4. sz.
[https://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Embrionális tápoldat DNS tartalmának mikroszatellita elemzése: lehetőségek és nehézségek / Rideg Orsolya [et al.]
  Bibliogr.: p. 245-246. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2014. 5. évf. 4. sz., p. 235-246. : ill.


A fejlődő világ országaiban mind a meddő párok, mind az asszisztált reprodukciós kezelésre jelentkezők száma folyamatos emelkedést mutat, a kezelés eredményessége azonban még a 30-34 éves korcsoportban sem haladja meg a 30%-ot. A korábban alkalmazott, és jelentős perinatális komplikációt eredményező többes embriótranszfer helyett, ma a leginkább életképes embrió szelekciója a cél. Ennek algoritmusa kizárólag, morfológia mutatók elemzésén alapul, amelynek hatékonysága vitatható. Ismert, hogy a preembrió életközegét adó tápoldat, korai embriogenezis során felszabaduló szabad DNS-t tartalmaz, amelynek analízise kivételesen értékes információt adhat az embrió viabilitásáról. Munkánk során az in vitro fertilizációs protokollnak megfelelően érett oocytákat fertilizáltunk; majd a preembriókat egyenként inkubáltuk. A vizsgálatba vont 50 preembriót morfológiai jellemzőik alapján az ICSI-t követő 3. nap vagy 5. nap transzferáltuk. Az embriók inkubációs oldatából szabad DNS-t extraháltunk, amelynek mennyiségét UV/VIS spektroszkópiával és mikrofluid alapú metodikával határoztuk meg. A szabad DNS genetikai profilját mikroszatellita analizáló, multiplex PCR alapú eljárással vizsgáltuk; a DNS degradáltságának mértékét a DNS fragmentációs indexxel fejeztük ki. Eredményeink alapján statisztikailag szignifikáns, lineáris kapcsolatot tudtunk kimutatni az embrió inkubációs ideje (3-5 nap) és a tápoldat szabad DNS tartalma között. Mindazonáltal a szabad DNS mennyisége nem korrelált sem az embrió fragmentáltságának mértékével, sem a belső sejtréteg vastagsággal, sem a trofektodermával. Eredményeink igazolták, hogy a DNS degradáció csökkentheti a mennyiségi analízis pontosságát és egyben rávilágítottak a standardizált metodikák fontosságára. Az embrionális tápoldat DNS tartalmának vizsgálata nagy lehetőségeket rejt a non-invazív preimplantációs genetikai diagnosztika területén. Reményeink szerint eredményeink hozzájárulhatnak standardizált, non-invazív molekuláris algoritmusok kidolgozásához; növelve a legéletképesebb embrió szelekciójának valószínűségét.